Input:

Terjatve, dolgovi in predujmi v zvezi s prodanimi/kupljenimi proizvodi, trgovskim blagom in opravljenimi storitvami ter DDV

1.5.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 22 minut

Terjatve, dolgovi in predujmi v zvezi s prodanimi/kupljenimi proizvodi, trgovskim blagom in opravljenimi storitvami ter DDV

Cilj lekcije

Seznanili Vas bomo s povezavo med terjatvami in prihodki ter med dolgovi in stroški/odhodki. Knjižili bomo izdane račune, bremepise, dobropise in obračune zamudnih obresti. Knjižili bomo akontacijo za službeno pot v tujini, dani avans dobavitelju blaga. Poknjižili bomo tudi prejete knjigovodske listine: prejeti račun, dobropis in bremepis, posebej bomo prikazali knjiženje računa za reprezentanco in za popravilo osebnega službenega vozila v povezavi z DDV in še marsikaj…

Vsebina lekcije:

1. Terjatve

2. Dolgovi in predujmi v zvezi s prodanimi/kupljenimi proizvodi, trgovskim blagom in opravljenimi storitvami

3. DDV

Teorija

Za razumevanje priporočamo, preberite:

Terjatve in prihodki

SRS 2019 5.1. - 5.5. Terjatve so pravice zahtevati od določene osebe plačilo dolga, dobavo kakih stvari ali storitev. Terjatve se pojavljajo večinoma do kupcev, lahko pa tudi do dobaviteljev, do zaposlenih, do financerjev ipd. Terjatve do dobaviteljev so njim dani predujmi, preplačila in varščine. Terjatve do zaposlenih so njim dani predujmi in odškodninske obremenitve. Posebna vrsta terjatev so terjatve do države v zvezi z odbitnim davkom na dodano vrednost in odložene terjatve za davek do države.

SRS 2019 15.1., 15.2 - Prihodki so povečanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki povečanj sredstev (na primer denarja ali terjatev zaradi prodaje blaga) ali zmanjšanj dolgov (na primer zaradi opustitve njihove poravnave). Razčlenjujejo se na poslovne prihodke, finančne prihodke in druge prihodke. Poslovni prihodki in finančni prihodki se štejejo kot redni prihodki. Prihodki od prodaje se skladno s Slovenski računovodski standard 15.13 (2019) pripoznajo, ko podjetje izpolni (ali izpolnjuje) pogodbeno obvezo. Pogodbena obveza je izvršitvena obveza podjetja, da kupcu dobavi ali opravi pogodbeno dogovorjeno (obljubljeno) blago ali storitve. Izvršitveno obvezo podjetje izpolni (ali izpolnjuje) s prenosom pogodbeno dogovorjenega blaga ali storitve kupcu.

Dolgovi in stroški/odhodki

Dolgovi so sedanje obveznosti podjetja, razen iz lastniškega financiranja (kapital), njihova poravnava pa bo po pričakovanju zmanjšala sredstva, iz katerih pritekajo gospodarske koristi. Poravnati jih je mogoče na primer

1. z denarnim plačilom,

2. s prenosom drugih sredstev,

3. z opravilom storitev,

4. z zamenjavo obveznosti za drugo ali s spremembo obveznosti v kapital pa tudi

5. s tem, da se upnik odpove svoji pravici ali jo izgubi.

Večina dolgov je povezana z jasno določenimi pravnimi ali fizičnimi osebami kot upniki.

SRS 016 9.27. Obveznost je pravno razmerje, na podlagi katerega je ena od strank upravičena zahtevati od druge določeno dajatev, storitev; kot takšna je predmet računovodskega obravnavanja in vključevanja v bilanco stanja, vendar ni istovetna z dolgom. Dolg je tisto, kar mora kdo vrniti, poravnati, zlasti v denarju. Poleg obveznosti v zvezi z dolgovi obstajajo tudi druge obveznosti, na primer v zvezi s kapitalom.

SRS 2016 9.25, 9.31 Dolgoročni dolg je dolg, ki v skladu s pogodbo ali drugim pravnim aktom dokončno zapade v plačilo v obdobju, daljšem od leta dni. Kratkoročni dolg je dolg, ki v skladu s pogodbo ali drugim pravnim aktom zapade v plačilo najkasneje v letu dni ali je na dan sestavitve bilance stanja že zapadel v plačilo.

SRS 2016 9.2 Dolgovi so lahko finančni ali poslovni.

SRS 2016 9.4. Poslovni dolgovi so dobaviteljski krediti za kupljeno blago ali kupljene storitve, obveznosti do zaposlenih za opravljeno delo, obveznosti do financerjev v zvezi z obrestmi in podobnimi postavkami, obveznosti do države iz naslova javnih dajatev, ki so z zakoni in drugače predpisane kot splošno obvezne ter tako vključujejo davke, prispevke, trošarine in druge obvezne javne dajatve. Podvrsta poslovnih dolgov so obveznosti do kupcev za dobljene predujme in obveznosti do kupcev iz prejetih varščin.

SRS 2016 12.1., 12.18. Stroški materiala so cenovno izraženi potroški neposrednega materiala in tistega dela materiala, na katerega se nanašajo posredni proizvajalni stroški ter posredni stroški nabavljanja, prodajanja in splošnih služb. Stroški storitev so stroški, ki se ne štejejo kot stroški materiala, amortizacije ali dela. Stroški materiala so stroški surovin, osnovnega in pomožnega materiala ter kupljenih pol-proizvodov, delov, goriva in maziva. S stroški surovin so mišljeni stroški materiala, ki izhaja iz kmetijstva, gozdarstva ali rudarstva. Posebni stroški materiala so stroški porabljene energije.

SRS 2016 12.18. Stroški storitev so stroški prevoznih storitev, proizvajalnih stopenj, ki jih opravijo drugi, komunalnih storitev, telekomunikacijskih storitev, najemnin, zavarovalnih premij, storitev plačilnega prometa in podobni stroški, v širšem pomenu pa tudi stroški dajatev, ki niso odvisne od poslovnega izida in niso povezane s plačami, ter tudi stroški obresti. Med stroški storitev so tudi stroški po pogodbah o delu, pogodbah o avtorskem delu oziroma stroški storitev iz drugih pravnih razmerij, razen iz delovnega razmerja, nastali s fizičnimi osebami. V vsakem primeru je treba razlikovati razčlenitev stroškov storitev po izvirnih vrstah od njihove razčlenitve po namenskih (funkcionalnih) skupinah, ki je vsaj v primeru vključevanja znotraj organizacije opravljenih storitev mogoča šele po končani razporeditvi vseh stroškov.

Vaje

1)

Prikaži knjiženje na T kontih naslednjih izdanih knjigovodskih listin:

a) račun št. 1 za Janezxx d.o.o. v višini 13.000 DE, na prodajno ceno je obračunan rabat v višini 3.000 DE (storitev oproščena DDV)

b) račun št. 2 za Gradxx d.d. v višini 6.100 DE (blago z vračunanim 22 % DDV)

c) račun št. 3 za Bumxx s.r.o. Češka v višini 1.000 DE (material oproščen DDV)

d) račun št. 4 za Janezxx d.o.o. v višini 8.760 DE (blago z vračunanim 9,5 % DDV, račun zapade v plačilo čez 2 leti), za odloženo plačilo se zaračunajo obresti v višini 80 EUR

e) bremepis št. 1 za Janezxx d.o.o. v višini 100 DE (veza račun št. 1)

f) dobropis št. 1 za Gradxx d.d. v višini 610 DE (veza račun št. 2)

g) obračun zamudnih obresti št. 1 za Janezxx d.o.o. v višini 300 DE

120– Terjatve do kupca Janez d.o.o.   120– Terjatve do Grad d.d.   121- Terjatve do Bum AG  
(1a)  10.000     (1b)  6.100     (1c)  1.000    
(1e)  100     (1f)  - 610         

260 – Obveznost za obračunani DDV   760 – Prihodki od prodaje storitev na domačem trgu   762 – Prihodki od prodaje blaga na domačem trgu  
  (1b)  1.100     (1a)  10.000     (1b)  5.000  
  (1d)  760     (1e)  100     (1d)  8.000  
  (1f)  -110          (1f)  -500  

763 – Prihodki od prodaje materiala na tujem trgu   080 - Terjatve do Janez d.o.o.   150 – Kratkoročne terjatve za obresti  
  (1c)  1.000   (1d)  8.760     (1g)  300    
              

777 – Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih   086 – Druge dolgoročne poslovne terjatve    
  (1g)  300     (1d)  80       
  (1d)  80            

Pojasnila k rešitvam

a) Skladno s Slovenskim računovodskim standardom 15 (2019) 15.22 in SRS 2016 5.19 se prihodki od prodaje pripoznajo v znesku, ki odraža transakcijsko ceno (te pa podjetju, če ne izpolnjuje kriterijev za srednje ali veliko podjetje po ZGD-1, ni potrebno razgraditi na samostojne izvršljive obveze). Transakcijska cena je znesek

 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih