Input:

Priprava na bilanciranje (usklajevanje evidenc, popravki in odpisi terjatev, inventura, tečajne razlike, prevrednotenje)

4.4.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

Priprava na bilanciranje (usklajevanje evidenc, popravki in odpisi terjatev, inventura, tečajne razlike, prevrednotenje)

Cilj lekcije

Seznanili vas bomo, kako se knjižijo poslovni dogodki ob koncu leta. Najbolj značilni so:

- popis sredstev in obveznosti,

- popis – uskladitev dejanskih stanj sredstvi in obveznosti do virov sredstev s stanji v glavni knjigi (najmanj enkrat letno, ne nujno na koncu leta). (4. odstavek 54. člena ZGD-1) - celoten popis poteka v evrih,

- na koncu obračunskega obdobja se zaradi spremembe ocen rezervacije popravijo tako, da je njihova vrednost enaka vrednosti izdatkov, ki so po predvidevanjih potrebni za poravnavo obveze. Če je učinek časovne vrednosti denarja pomemben, morajo biti pričakovani izdatki ustrezno diskontirani na sedanjo vrednost. (SRS2016 10.18)

- ob sestavljanju vsakokratnih končnih obračunov amortizacije je treba pri pomembnejših postavkah preverjati dobo koristnosti opredmetenih osnovnih sredstev, amortizacijske stopnje pa glede na to preračunati, če se pričakovanja pomembno razlikujejo od ocen. Učinek preračuna se obravnava kot sprememba računovodske ocene. Dobo in metodo amortiziranja neopredmetenih sredstev je treba pregledati najmanj na koncu vsakega poslovnega leta. (SRS2016 1.19 in SRS2016 2.24).

Najmanj na koncu leta je potrebno preveriti preostalo vrednost osnovnega sredstva in neopredmetenega sredstva, za katero smo jo upoštevali pri določitvi amortizacijske osnove (SRS2016 1.20., 2.25),

- prevrednotenje neopredmetenih sredstev ter opredmetenih osnovnih sredstev, za katere se uporablja model nabavne vrednosti, je sprememba njihove knjigovodske vrednosti zaradi oslabitve. Neopredmetena sredstva se ne revalorizirajo. Revalorizirajo se lahko zgradbe in zemljišča. (SRS2016 1.31, 1.32, 2.28) Podjetju ni treba ocenjevati nadomestljive vrednosti sredstva na dan vsakega poročanja. (SRS2016 17.4). Če obstaja kakršnokoli znamenje iz SRS2016 17.5 in 17.6, podjetje oceni nadomestljivo vrednost sredstva. Knjigovodsko vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, za katere se uporablja model nabavne vrednosti, je treba zmanjšati, če presega njihovo nadomestljivo vrednost. (SRS2016 1.40, 2.29) Podjetje mora preverjati, ali je neopredmeteno sredstvo z nedoločeno dobo koristnosti oziroma neopredmeteno sredstvo, ki se še ne uporablja, oslabljeno, tako da na dan sestavitve računovodskih izkazov primerja njegovo knjigovodsko vrednost z njegovo nadomestljivo vrednostjo. (SRS2016 2.30). Podjetje mora vsako leto preverjati morebitno oslabitev dobrega imena. (SRS2016 2.30).

- za finančne naložbe, ki niso razvrščene v finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, je na vsak dan bilance stanja treba oceniti, ali obstaja kak nepristranski dokaz o njihovi morebitni oslabljenosti. Če tak dokaz obstaja, je treba finančno naložbo prevrednotiti zaradi oslabitve. (SRS2016 3.25). Dokazani dobiček ali dokazana izguba iz spremembe poštene vrednosti finančnega sredstva, ki ni del razmerja pri varovanju vrednosti, se pripozna pri finančnem sredstvu, izmerjenem po pošteni vrednosti prek

 
 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih