Input:

Opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva, naložbene nepremičnine, stroški amortizacije

1.5.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 17 minut

Opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva, naložbene nepremičnine, stroški amortizacije

Cilj lekcije

Seznanili Vas bomo kako se knjižijo poslovni dogodki v zvezi z osnovnimi sredstvi (na primer zgradba, telefon, fotokopirni stroj, računalnik ipd.), neopredmetena sredstva (software, preureditev zgradbe za namene opravljanja dejavnosti…) in naložbene nepremičnine.

Vsebina lekcije:

1. Nakup osnovnega sredstva (nabavna vrednost, različice knjiženj ob nakupu)

2. Brezplačni prejem osnovnega sredstva

3. Popravila in vzdrževanja osnovnega sredstva

4. Povečanje kapacitet osnovnega sredstva

5. Nakup neopredmetenega sredstva (nabavna vrednost, različice knjiženj ob nakupu)

6. Preurejanje kapacitet osnovnega sredstva

7. Amortiziranje osnovnega sredstva (amortizacijska osnova, amortizacijska stopnja)

8. Prodaja osnovnega sredstva (izguba ali dobiček ob prodaji)

Teorija

Za razumevanje priporočamo, preberite:

Slovenski računovodski standardi (SRS 2016): 1, 2, 6

Opredmeteno osnovno sredstvo (v nadaljevanju OOS) je sredstvo v lasti ali finančnem najemu ali ga na drug način obvladuje, ter ga uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ali za pisarniške namene ter se bo po pričakovanjih uporabljalo v več kot enem obračunskem obdobju. To so zemljišča, zgradbe, proizvajalna oprema, druga oprema in biološka sredstva. (SRS 2016 1.1.-1.2.).

Naložbena nepremičnina je nepremičnina, posedovana, da bi prinašala najemnino in/ali povečevala vrednost dolgoročne naložbe. (SRS 2016 6.1.).

OOS se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti. Sestavljajo jo njegova nakupna cena (znižana za popuste), uvozne in nevračljive nakupne dajatve (npr. DDV, ki se ne povrne kot vstopni davek) ter stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi za nameravano uporabo, zlasti stroški dovoza in namestitve, stroški preizkušanja delovanja sredstva ter ocena stroškov razgradnje, odstranitve in obnovitve. Nabavno vrednost sestavljajo tudi stroški izposojanja v zvezi s pridobitvijo opredmetenega osnovnega sredstva do njegove usposobitve za uporabo. Nabavno vrednost lahko sestavljajo tudi stroški, nastali v zvezi z najemi sredstev, ki se uporabljajo za gradnjo, dograjevanje, zamenjavo delov ali obnove opredmetenih sredstev, na primer amortizacijo sredstev, ki predstavljajo pravico do uporabe. (SRS 2016 1.10. - 1.12., SRS 2016 1.46.)

Nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva, zgrajenega ali izdelanega v organizaciji, tvorijo neposredni stroški, ki jih povzroči njegova zgraditev ali izdelava, in posredni stroški njegove zgraditve ali izdelave, ki mu jih je mogoče pripisati. Ne sestavljajo je stroški, ki niso povezani z njegovo zgraditvijo ali izdelavo, in stroški, ki jih trg ne prizna, sestavljajo pa jo stroški izposojanja za njegovo zgraditev ali izdelavo in usposobitev za uporabo. Nabavna vrednost takšnega opredmetenega osnovnega sredstva ne more biti večja od tiste v duhu SRS 2016 1.10.

Če je nabavna vrednost OOS velika, se razporedi na njegove dele. Če imajo ti deli različne dobe koristnosti in/ali vzorce uporabe, pomembne v razmerju do celotne nabavne vrednosti OOS, se obravnava vsak del posebej.

Neopredmetena sredstva so nedenarna sredstva, ki praviloma fizično ne obstajajo, to so dolgoročno odloženi stroški razvijanja, naložbe v pridobljene pravice do industrijske lastnine in druge pravice ter naložbe v dobro ime prevzete organizacije (podjema). (SRS 2016 2.1.-2.2.)

Za opredmeteno osnovno sredstvo se v knjigovodskih razvidih izkazuje posebej nabavna oziroma revalorizirana nabavna vrednost, posebej amortizacijski popravek vrednosti in posebej nabrana izguba zaradi oslabitve, v bilanci stanja pa zgolj knjigovodska vrednost, ki je znesek, s katerim se sredstvo izkaže po odštetju vseh nabranih amortizacijskih popravkov vrednosti in nabranih izgub zaradi oslabitve. (SRS 2016 1.17) Model revaloriziranja organizacija lahko izbere le za prevrednotenje zemljišč in zgradb. (SRS 2016 1.31) V tem primeru je potrebno, da mikro ali mala gospodarska družba, opravi revizijo računovodskih izkazov.

Opredmeteno osnovno sredstvo se začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca, potem ko je razpoložljivo za uporabo. Sredstvo je razpoložljivo za uporabo, ko je sredstvo na svojem mestu in v stanju, v katerem bo lahko delovalo na način, ki ga je poslovodstvo predvidevalo. Za strogo dosledno razporejanje zneska amortizacije sredstva v njegovi dobi koristnosti je mogoče uporabljati različne metode: metodo enakomernega časovnega amortiziranja, metodo padajočega amortiziranja in metodo proizvedenih enot

Zemljišča in zgradbe so ločljiva sredstva in se obravnavajo posebej, tudi če so pridobljena skupaj. Razen nekaterih zemljišč, kot so kamnolomi in odlagališča odpadkov, imajo zemljišča neomejeno dobo koristnosti, zato se ne amortizirajo. (SRS2016 1.53.)

Amortizacijo je treba obračunavati, tudi če se sredstvo ne uporablja več ali je izločeno iz uporabe, dokler ni v celoti amortizirano. (SRS 2016 1.56.)

Z amortiziranjem začnemo prvi dan naslednjega meseca potem, ko je sredstvo razpoložljivo za uporabo. Pred začetkom amortiziranja določimo:

- nabavno vrednost sredstva

- preostalo vrednost

- amortizirljivi znesek (= nabavna vrednost - preostala vrednost)

- najkrajšo dobo koristnosti sredstva ter

- amortizacijsko stopnjo.

Letni strošek amortizacije = amortizacijska osnova x amortizacijska stopnja

Vaje

1)

Podjetje kupi poslovno zgradbo za 1.000 DE, plača 2 % davek na promet nepremičnin ter stroške sestave pogodbe notarju v višini 10 DE. Prikažite ustrezne knjižbe na T kontih in s knjigovodskega vidika pojasnite poslovni dogodek, če bo podjetje

  1. uporabljalo nepremičnino za potrebe opravljanja svoje lastne dejavnosti
021 Zgradbe, vrednotene po modelu NV   266 Obveznost za davek na promet nepremičnin  
(1a)  1.030       (1a)  20  
         

220 Obveznosti do dobaviteljev   
  (1a)  10   
  (1a)  1.000   

b) uporabljalo nepremičnino za oddajanje v poslovni najem.

010 Naložbene nepremičnine, vrednotene po modelu NV   266 Obveznost za davek na promet nepremičnin  
(1b)  1.030       (1b)  20  
         

220 Obveznosti do dobaviteljev  
  (1b)  10  
  (1b)  1.000  

Pojasnila k rešitvam:

Skladno s SRS 2016

 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih