Input:

Kapital

1.5.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 7 minut

Kapital

Cilj lekcije

Seznanili vas bomo, kako se knjižijo poslovni dogodki v zvezi s kapitalom. Naučili se bomo knjižiti:

1. vplačilo osnovnega vložka

2. vplačilo deležev v denarni obliki in v stvarni obliki

3. povečanje osnovnega kapitala z vložitvijo nepremičnine

4. dokapitalizacija iz prenesenega čistega dobička

5. menjava lastnikov

6. razdelitev čistega dobička v obliki dividend

Teorija

Za razumevanje priporočamo, preberite: Slovenske računovodske standarde

Uvod v Slovenske računovodske standarde in okvir Slovenskih računovodskih standardov, Slovenski računovodski standard 8, Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) (poleg določb o osnovnem kapitalu posameznih vrst gospodarskih družb še 64. člen ZGD-1 o rezervah).

Lastniki vložijo kapital v obliki denarja, stvari ali pravic ob ustanovitvi podjetja . Kasneje ga povečujejo z novimi vlogami in s čistim dobičkom, v posebnih primerih pa tudi s prehodnim prevrednotenjem posameznih sredstev ali obveznosti. Kapital se zmanjšuje z vračili lastnikom ali s čisto izgubo. Kapital izraža lastniško financiranje podjetja in je obveznost podjetja do lastnikov. To je tudi tista obveznost do virov sredstev, ki je ni mogoče obravnavati kot dolg. (Uvod v Slovenske računovodske standarde in okvir Slovenskih računovodskih standardov)

Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, revalorizacijske rezerve, rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let ali prenesena čista izguba iz prejšnjih let, presežek iz prevrednotenja in prehodno še ne razdeljeni čisti dobiček ali še ne poravnana čista izguba poslovnega leta. (SRS 2016 8.2.)

Osnovni kapital evidentiramo v poslovne knjige ob pojavu denarnih in stvarnih vložkov v podjetje ali ob pojavu terjatev za kasneje vplačani kapital (nevpoklican kapital, ki je odbitna postavka – breme konto 909). Kot osnovni kapital ne evidentiramo odobrenega kapitala ali npr. že vplačanega kapitala, temveč je odločilen tisti znesek kapitala, ki je vpisan v sodni register.

Rezerve so čista računovodska kategorija, dodaten lastni vir kapitala, ki družbenikom ne daje nobenih pravic (kot npr. delnice). Ločimo kapitalske rezerve (dana sredstva lastnikov – družbenikov, obresti za kasnejše vplačilo osnovnega kapitala; odpisi obveznosti iz naslova prisilne poravnave). in rezerve iz dobička. Rezerv pa ne smemo zamenjevati z rezervacijami in razmejitvami, ki nista sestavina kapitala, temveč bodisi odloženi prihodki bodisi vnaprej vračunani stroški in odhodki.

Rezerve kot sestavina kapitala povečujejo celotni kapital družbe. Kapitalske

 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih