Input:

Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida, bilančni dobiček in izguba

19.3.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida, bilančni dobiček in izguba

Cilj lekcije

Seznanili vas bomo s tem kako se izdela zaključni račun konec leta. Na podlagi podatkov o zaključnih stanjih na kontih v razredu 0, 1, 2, 3, 6 in 9 ter prometov v razredih 4 in 7 in obračuna poslovnega izida v razredu 8 bomo naredili:

- bilanco stanja,

- izkaz poslovnega izida,

- podatke iz izkaza bilančnega dobička.

Teorija

Za razumevanje priporočamo, preberite: Slovenski računovodski standard 20 in 21.

Povzetki iz SRS2016:

Izkaz stanja je temeljni računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno prikazano stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov v določenem trenutku. (SRS2016 20.1.)

Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno prikazan poslovni izid za poslovno leto ali medletna obdobja, za katera se sestavlja. (SRS2016 21.1.)

Podjetje mora izdelati še izkaz bilančnega dobička oz. bilančne izgube, ki pa je lahko tudi kot dodatek k izkazu gibanja kapitala. (SRS2016 21.10.)

Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida prikazujeta zneske v dveh stolpcih: v prvem uresničene podatke v obravnavanem obračunskem obdobju in v drugem uresničene v enakem prejšnjem obračunskem obdobju. (SRS2016 20.6., 21.5.)

Del dolgoročnega dolga, ki je že zapadel v plačilo, in del dolgoročnega dolga, ki bo zapadel v plačilo v letu dni, se v bilanci stanja preneseta med kratkoročne dolgove. (SRS2016 9.31.)

Dolgoročni dolgovi, ki so že zapadli v plačilo (a še niso poravnani), in dolgoročni dolgovi, ki bodo zapadli v plačilo v letu dni, se v bilanci stanja izkazujejo kot kratkoročni dolgovi. (SRS2016 9.31.)

Dani predujmi se v bilanci stanja izkazujejo v zvezi s stvarmi, na katere se nanašajo. Dani predujmi za opredmetena osnovna sredstva so v isti skupini kot opredmetena osnovna sredstva, dani predujmi za neopredmetena sredstva so sestavni del neopredmetenih sredstev, dani predujmi za zaloge pa sestavni del zalog. (SRS2016 5.6.)

Bilanca stanja je statični računovodski izkaz, kar pomeni, da prikazuje sredstva in obveznosti do virov sredstev podjetja določenega dne, na določen časovni trenutek. Bilanca stanja je pri velikih in srednjih podjetjih bolj razčlenjena. Osnovna razčlenitev bilance stanja, ki jo lahko uporabljajo majhna podjetja, je naslednja:

SREDSTVA  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  
A. DOLGOROČNA SREDSTVA  A. KAPITAL  
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve  I. Vpoklicani kapital  
1. Neopredmetena sredstva  1. Osnovni kapital  
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve  2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)  
II. Opredmetena osnovna sredstva  II. Kapitalske rezerve  
III. Naložbene nepremičnine  III. Rezerve iz dobička  
IV. Dolgoročne finančne naložbe  IV. Revalorizacijske rezerve  
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil  V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti  
2. Dolgoročna posojila  VI. Preneseni čisti poslovni izid  
V. Dolgoročne poslovne terjatve  VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta  
VI. Odložene terjatve za davek  B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  
B. KRATKOROČNA SREDSTVA  1. Rezervacije  
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo  2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve  
II. Zaloge  C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  
III. Kratkoročne finančne naložbe  I. Dolgoročne finančne obveznosti  
IV. Kratkoročne poslovne terjatve  II. Dolgoročne poslovne obveznosti  
V. Denarna sredstva  III. Odložene obveznosti za davek  
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI  
Zunajbilančna sredstva  I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev  
 II. Kratkoročne finančne obveznosti  
 
 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih