Input:

Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida, bilančni dobiček in izguba

1.5.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 16 minut

Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida, bilančni dobiček in izguba

Cilj lekcije

Seznanili vas bomo s tem kako se izdela zaključni račun konec leta. Na podlagi podatkov o zaključnih stanjih na kontih v razredov 0, 1, 2, 3, 6 in 9 ter prometov v razredih 4 in 7 in obračuna poslovnega izida v razredu 8 bomo naredili:

- bilanco stanja,

- izkaz poslovnega izida,

- podatke iz izkaza bilančnega dobička.

Teorija

Za razumevanje priporočamo, preberite: Slovenski računovodski standard 20 in 21.

Povzetki iz SRS 2016:

Izkaz stanja je temeljni računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno prikazano stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov v določenem trenutku. (SRS 2016 20.1.)

Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno prikazan poslovni izid za poslovno leto ali medletna obdobja, za katera se sestavlja. (SRS 2016 21.1.)

Podjetje mora izdelati še izkaz bilančnega dobička oz. bilančne izgube, ki pa je lahko tudi kot dodatek k izkazu gibanja kapitala. (SRS 2016 21.10.)

Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida prikazujeta zneske v dveh stolpcih: v prvem uresničene podatke v obravnavanem obračunskem obdobju in v drugem uresničene v enakem prejšnjem obračunskem obdobju. (SRS 2016 20.6., 21.5.)

Del dolgoročnega dolga, ki je že zapadel v plačilo, in del dolgoročnega dolga, ki bo zapadel v plačilo v letu dni, se v bilanci stanja preneseta med kratkoročne dolgove. (SRS 2016 9.31.)

Dolgoročni dolgovi, ki so že zapadli v plačilo (a še niso poravnani), in dolgoročni dolgovi, ki bodo zapadli v plačilo v letu dni, se v bilanci stanja izkazujejo kot kratkoročni dolgovi. (SRS 2016 9.31.)

Dani predujmi se v bilanci stanja izkazujejo v zvezi s stvarmi, na katere se nanašajo. Dani predujmi za opredmetena osnovna sredstva so v isti skupini kot opredmetena osnovna sredstva, dani predujmi za neopredmetena sredstva so sestavni del neopredmetenih sredstev, dani predujmi za zaloge pa sestavni del zalog. (SRS 2016 5.6.)

Bilanca stanja je statični računovodski izkaz, kar pomeni, da prikazuje sredstva in obveznosti do virov sredstev podjetja določenega dne, na določen časovni trenutek. Bilanca stanja je pri velikih in srednjih podjetjih bolj razčlenjena. Osnovna razčlenitev bilance stanja, ki jo lahko uporabljajo majhna podjetja, je naslednja:

SREDSTVA  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  
A. DOLGOROČNA SREDSTVA  A. KAPITAL  
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve  I. Vpoklicani kapital  
1. Neopredmetena sredstva  1. Osnovni kapital  
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve  2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)  
II. Opredmetena osnovna sredstva  II. Kapitalske rezerve  
III. Naložbene nepremičnine  III. Rezerve iz dobička  
IV. Dolgoročne finančne naložbe  IV. Revalorizacijske rezerve  
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil  V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti  
2. Dolgoročna posojila  VI. Preneseni čisti poslovni izid  
V. Dolgoročne poslovne terjatve  VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta  
VI. Odložene terjatve za davek  B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  
B. KRATKOROČNA SREDSTVA  1. Rezervacije  
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo  2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve  
II. Zaloge  C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  
III. Kratkoročne finančne naložbe  I. Dolgoročne finančne obveznosti  
IV. Kratkoročne poslovne terjatve  II. Dolgoročne poslovne obveznosti  
V. Denarna sredstva  III. Odložene obveznosti za davek  
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI  
Zunajbilančna sredstva  I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev  
 II. Kratkoročne finančne obveznosti  
 III. Kratkoročne poslovne obveznosti  
 D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  
 Zunajbilančne obveznosti  

Za izdelavo bilance stanja uporabimo končna stanja iz razredov 0, 1, 2, 3, 6 in 9.

Postavke v bilanci stanja so prikazane po neodpisani vrednosti kot razlika med nabavno vrednostjo in odštetim popravkom vrednosti.

Za vsa podjetja so obvezna tudi pojasnila k bilanci stanja in k izkazu poslovnega izida, ki so določena v 69. členu ZGD-1.

Izkaz poslovnega izida nam kaže uspešnost poslovanja podjetja v določenem obdobju. Je dinamičen računovodski izkaz, saj se nanaša na obdobje in ne na določen časovni trenutek. Izkaz poslovnega izida je lahko sestavljen v eni izmed dveh oblik (različici I in različici II), pri čemer SRS 2016 dajejo prednost različici II: kljub temu podjetje samo izbere različico.

Različica I

Za različico I (spodnja shema vključuje zgolj osnovne kategorije prihodkov in odhodkov) je značilno, da so stroški izkazani po naravnih vrstah (stroški blaga, materiala, storitev, stroški dela in stroški amortizacije). Kot posebna postavka se v tej različici pojavljajo tudi spremembe vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje.

 1. Čisti prihodki od prodaje  
+/-  2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje  
+  3. Usredstveni lastni proizvodi in storitve  
+  4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)  
-  5. Stroški blaga, materiala in storitev  
-  6. Stroški dela  
-  7. Odpisi vrednosti  
-  8. Drugi poslovni odhodki  
+  9. Finančni prihodki iz deležev  
+  10. Finančni prihodki iz danih posojil  
+  11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev  
-  12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb  
-  13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti  
-  14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti  
+  15. Drugi prihodki  
-  16. Drugi odhodki  
-  17. Davek iz dobička  
=  18. Čisti poslovni izid poslovnega obdobja  

Podjetje, ki se odloči za obliko izkaza poslovnega izida po različici I, mora v prilogi pojasniti stroške po funkcionalnih skupinah (proizvajalni stroški prodanih proizvodov, nabavna vrednost prodanega blaga, stroški prodajanja ter stroški splošnih dejavnosti).

Različica II

Za različico II (spodnja shema vključuje zgolj osnovne kategorije prihodkov in odhodkov) je značilno, da so stroški izkazani po funkcionalnih skupinah (proizvajalni stroški prodanih proizvodov, nabavna vrednost prodanega blaga, stroški prodajanja ter stroški splošnih dejavnosti).

 1. Čisti prihodki od prodaje  
 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih