O produktu

  • O produktu
  • Vsebina
  • Storitve
  • Avtorji
On-line tečaj Začenjam dvostavno knjigovodstvo za gospodarske družbe po SRS (2016) je primeren za računovodje, knjigovodje, vodje finančnih oddelkov in vse, ki želijo hitro in kvalitetno osvojiti in utrditi znanje s področja računovodstva. Pridobljeno znanje lahko preverite in utrdite z zaključnim preverjanjem znanja. Za vodenje poslovnih knjig od 1. 1. 2019.!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/landing/products/oncpu/screens/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

1. Poslovni dogodki in osnove knjiženja

2. Terjatve, dolgovi in predujmi v zvezi s prodanimi/kupljenimi proizvodi, trgovskim blagom in opravljenimi storitvami ter DDV

3. Denarna sredstva

4. Obračuni povračil stroškov zaposlenim ter knjiženje stroškov dela

5. Opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva, naložbene nepremičnine, stroški amortizacije

6. Finančne naložbe, finančni dolgovi, finančni lizing

7. Materialno knjigovodstvo ter knjigovodstvo proizvodov

8. Knjigovodstvo trgovskega blaga

9. Kapital

10. Kratkoročne in dolgoročne časovne razmejitve ter rezervacije

11. Priprava na bilanciranje (usklajevanje evidenc, popravki in odpisi terjatev, inventura, tečajne razlike, prevrednotenje)

12. Zaključevanje v razredu stroškov (razred 4), prihodkov (razred 7), odhodkov (razred 7) in poslovnega izida (razred 8) ter ugotavljanje poslovnega izida, zaključevanje in otvoritev kontov

13. Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida, bilančni dobiček in izguba

ZAKLJUČNO PREVERJANJE ZNANJA: Začenjam dvostavno knjigovodstvo za gospodarske družbe po SRS (2016)

+ Strokovni video seminarji z obsežnimi študijskimi gradivi

+ Zbirka prečiščenih pravnih predpisov

On-line tečaj Začenjam dvostavno knjigovodstvo za gospodarske družbe po SRS (2016) je primeren za računovodje, knjigovodje, vodje finančnih oddelkov in vse, ki želijo hitro in kvalitetno osvojiti in utrditi znanje s področja računovodstva. Obsega 13 strokovnih lekcij, ki vključujejo napotila na pravno podlago in primere iz prakse, prečiščene pravne predpise s področja računovodstva in video seminarje z obsežnimi študijskimi gradivi. Znanje, pridobljeno z on-line tečajem lahko preverite z zaključnim preverjanjem znanja. Po uspešno opravljenem preizkusu znanja prejmete pisno potrdilo.

Informacije, zajete v on-line tečaju so usklajene s stanjem zakonodaje in so ob spremembah zakonodaje posodobljene. O vsaki posodobitvi in dopolnitvi on-line tečaja ste obveščeni po elektronski pošti.

Sonja Kermat

Mnenja naročnikov

Kateri produkt je najboljši zame?

Izberite modul, ki najbolj ustreza vašim potrebam in zahtevam. Obkljukajte okenca za izbiro pravih kategorij in prikazali vam bomo, kateri modul je najbolj primeren za vas!

Input:

Izberite najboljšo opcijo za vas

Za podrobnejši opis kliknite na vsako postavko posebej - vsebina, storitve, funkcije. 

Če želite licence za več računalnikov, nas povprašajte za ponudbo multilicenc.

* Cene so brez DDV

Kontaktirajte nas

+386 1 434 55 90

Input:
loading...
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano!