Input:

Terjatve, dolgovi in predujmi v zvezi s prodanimi/kupljenimi proizvodi, trgovskim blagom in opravljenimi storitvami ter DDV

8.3.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

Terjatve, dolgovi in predujmi v zvezi s prodanimi/kupljenimi proizvodi, trgovskim blagom in opravljenimi storitvami ter DDV

Cilj lekcije

Seznanili Vas bomo s povezavo med terjatvami in prihodki ter med dolgovi in stroški/odhodki. Knjižili bomo izdane račune, bremepise, dobropise in obračune zamudnih obresti. Knjižili bomo akontacijo za službeno pot v tujini, dani avans dobavitelju blaga. Poknjižili bomo tudi prejete knjigovodske listine: prejeti račun, dobropis in bremepis, posebej bomo prikazali knjiženje računa za reprezentanco in za popravilo osebnega službenega vozila v povezavi z DDV in še marsikaj…

Vsebina lekcije:

1. Terjatve

2. Dolgovi in predujmi v zvezi s prodanimi/kupljenimi proizvodi, trgovskim blagom in opravljenimi storitvami

3. DDV

Teorija

Za razumevanje priporočamo, preberite:

Uvod v slovenske računovodske standarde in okvir slovenskih računovodskih standardov (SRS2016), Slovenski računovodski standardi 5,9, priporočamo tudi 12,13,14, (SRS2016), 15 (2019), Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) ter Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

Terjatve in prihodki

SRS2019 5.1.-5.5. Terjatve so pravice zahtevati od določene osebe plačilo dolga, dobavo kakih stvari ali opravitev kake storitve. Terjatve se pojavljajo večinoma do kupcev, lahko pa tudi do dobaviteljev, do zaposlenih, do financerjev… Terjatve do dobaviteljev so njim dani predujmi, preplačila in varščine. Terjatve do zaposlenih so njim dani predujmi in odškodninske obremenitve. Posebna vrsta terjatev so terjatve do države v zvezi z odbitnim davkom na dodano vrednost in odložene terjatve za davek do države.

SRS2019 15.1., 15.2, Prihodki so povečanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki povečanj sredstev (na primer denarja ali terjatev zaradi prodaje blaga) ali zmanjšanj dolgov (na primer zaradi opustitve njihove poravnave). Razčlenjujejo se na poslovne prihodke, finančne prihodke in druge prihodke. Poslovni prihodki in finančni prihodki se štejejo kot redni prihodki. Prihodki od prodaje se skladno s Slovenski računovodski standard 15.13 (2019) pripoznajo, ko podjetje izpolni (ali izpolnjuje) pogodbeno obvezo. Pogodbena obveza je izvršitvena obveza podjetja, da kupcu dobavi ali opravi pogodbeno dogovorjeno (obljubljeno) blago ali storitve. Izvršitveno obvezo podjetje izpolni (ali izpolnjuje) s prenosom pogodbeno dogovorjenega blaga ali storitve kupcu.

Dolgovi in stroški/odhodki

Dolgovi so sedanje obveznosti podjetja, razen iz lastniškega financiranja (kapital), njihova poravnava pa bo po pričakovanju zmanjšala sredstva, iz katerih pritekajo gospodarske koristi. Poravnati jih je mogoče na primer

1. z denarnim plačilom,

2. s prenosom drugih sredstev,

3. z opravilom storitev,

4. z zamenjavo obveznosti za drugo ali s spremembo obveznosti v kapital pa tudi

5. s tem, da se upnik odpove svoji pravici ali jo izgubi.

Večina dolgov je povezana z jasno določenimi pravnimi ali fizičnimi osebami kot upniki.

SRS2016 9.27. Obveznost je pravno razmerje, na podlagi katerega je ena od strank upravičena zahtevati od druge določeno dajatev, storitev; kot takšna je predmet računovodskega obravnavanja in vključevanja v bilanco stanja, vendar ni istovetna z dolgom. Dolg je tisto, kar mora kdo vrniti, poravnati, zlasti v denarju. Poleg obveznosti v zvezi z dolgovi obstajajo tudi druge obveznosti, na primer v zvezi s kapitalom.

SRS2016 9.25, 9.31 Dolgoročni dolg je dolg, ki v skladu s pogodbo ali drugim pravnim aktom dokončno zapade v plačilo v obdobju, daljšem od leta dni. Kratkoročni dolg je dolg, ki v skladu s pogodbo ali drugim pravnim aktom zapade v plačilo najkasneje v letu dni ali je na dan sestavitve bilance stanja že zapadel v plačilo.

SRS2016 9.2 Dolgovi so lahko finančni ali poslovni.

SRS2016 9.4. Poslovni dolgovi so dobaviteljski krediti za kupljeno blago ali kupljene storitve, obveznosti do zaposlenih za opravljeno delo, obveznosti do financerjev v zvezi z obrestmi in podobnimi postavkami, obveznosti do države iz naslova javnih dajatev, ki so z zakoni in drugače predpisane kot splošno obvezne ter tako vključujejo davke, prispevke, trošarine in druge obvezne javne dajatve. Podvrsta poslovnih dolgov so obveznosti do kupcev za dobljene predujme in obveznosti do kupcev iz prejetih varščin.

SRS2016 12.1., 12.18. Stroški materiala so cenovno izraženi potroški neposrednega materiala in tistega dela materiala, na katerega se nanašajo posredni

 
 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih